Thanh niên chạy bộ được chú chó xa lạ chạy ra giỡn.