Hay người ta còn có thể gọi là "Vietnamese Pizza"...