Bia Sài Gòn và Bia 333 trên kệ

Bia Sài Gòn và Bia 333 trên kệ

Saigon and 333 Beer on a shelf, by SABECO.