Billboard "Ngày trồng cây"

Billboard "Ngày trồng cây"

TreeBank OOH, xung quanh bao phủ bởi cây xanh.