Tượng Phật bằng đá, thể hiện sự tĩnh tâm, bình an, thiền định.