Máy ảnh đang ghi hình một phiên bài giảng online trên Brand Camp.