Trưng bày trong cửa hàng The Body Shop, với tuyên ngôn Tầm nhìn Sứ mệnh và bộ sản phẩm mới.