Trưng bày thương hiệu DHL, chắc là văn phòng, trên đường Nguyễn Huệ.