Đường vào Hang Luồn

Đường vào Hang Luồn

Hang Luồn, Hạ Long.

Camera: Apple-iPhone 13 mini
Focal: 5.1 mm @ f1.6
ISO: 50
Shutter Speed: 1/296