b11ad006-669e-4ab9-1982-1e9989538301" type="hidden">
Fall at Tokyo University (Todai)

Fall at Tokyo University (Todai)

Sắc vàng nhuộm đầy khuôn viên Đại học Tokyo (Todai)

Camera: Apple-iPhone 11
Focal: 4.2 mm @ f1.8
ISO: 32
Shutter Speed: 1/1147