Hạ Long By Night

Hạ Long By Night

Cầu Bãi Cháy, Đu quay Sun Wheel, khách sạn Hạ Long.