Hải đăng ở Cảng Hạ Long mới

Hải đăng ở Cảng Hạ Long mới

The New Ha Long Pier with a lighthouse.