Một khách vãng lai đi ngang qua cửa hàng thời trang H&M.