Một cửa hàng rửa hình Kodak, mà chắc sắp dẹp tiệm rồi.