Sự kiện tung hàng bia Kronenbourg 1664 tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh (09/2007)