Sách Quản trị Marketing của Philip Kotler phiên bản tiếng Việt do các giảng viên UEH dịch.