Bảng hiệu McCafe của McDonald trên đường Nguyễn Huệ.