Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

Một bụi nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục, rất phổ biến ở Việt Nam.