Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

loading
Info