Quầy thanh toán tự động của Payoo trong Crescent Mall.