Mặt trăng là ghép vào nhưng bầu trời là thật nhe mọi người.