Hoàng hôn trên kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Bình Thạnh.