Một buổi khi hình khóa học tại văn phòng DNA Digital, giảng viên Ngô Minh Thuận.