Ai cũng có một công việc, và mọi công việc đều đáng quý, phải không?
Chụp từ văn phòng ProFin, một chiều mưa 2/6/2022.