Ly cafe của The Coffee Club có miếng lót ly dễ cưng ghê. Cái ly cũng đẹp nữa.