Lấy-đi

Tôi là Zennie Trang.

Tôi là Zennie Trang.