Tag: Binh Dinh

Cano đậu tại Cù Lao Xanh

Cano đậu tại Cù Lao Xanh

View
Hai chiếc thuyền thúng

Hai chiếc thuyền thúng

View
Thuyền thúng trên biển cả

Thuyền thúng trên biển cả

View
Cano đi Cù Lao Xanh

Cano đi Cù Lao Xanh

View