Tag: chup anh

Taking photo by phone

Taking photo by phone

View
Chụp hình trên điện thoại vào buổi tối

Chụp hình trên điện thoại vào buổi tối

View
Canon Lens

Canon Lens

View
Mũi Đại Lãnh

Mũi Đại Lãnh

View
Tác nghiệp trên ghềnh đá

Tác nghiệp trên ghềnh đá

View
Mũi Điện, Phú Yên

Mũi Điện, Phú Yên

View
Girl taking a film photo

Girl taking a film photo

View
A girl posing for a photo on a lighthouse

A girl posing for a photo on a lighthouse

View
Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa

View
Smartphone photography

Smartphone photography

View