Ham Thu Thiem

Hầm Thủ Thiêm

Hầm Thủ Thiêm

View
Thu Thiem Tunnel Rooftop Park

Thu Thiem Tunnel Rooftop Park

View