Hang Sung Sot

Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View
Thạch nhũ trong Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Thạch nhũ trong Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View
Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View