Tag: Quang Binh

Nét đẹp tự nhiên của Hang Én

Nét đẹp tự nhiên của Hang Én

View
Dựng lều trong hang Én

Dựng lều trong hang Én

View
Ghềnh đá trong hang Én

Ghềnh đá trong hang Én

View
Cắm trại trong hang Én

Cắm trại trong hang Én

View
Vùng sáng tối từ hang Én

Vùng sáng tối từ hang Én

View
Ánh sáng chói lòa tại hang Én

Ánh sáng chói lòa tại hang Én

View
Hang Én

Hang Én

View
Đường vào Hang Én

Đường vào Hang Én

View