Tag: wind turbine

Chong chóng điện gió giữa núi xanh

Chong chóng điện gió giữa núi xanh

View
Chong chóng điện gió

Chong chóng điện gió

View
Standing on muddy ground

Standing on muddy ground

View
Hồ Bàu Trắng

Hồ Bàu Trắng

View
Wind Turbines

Wind Turbines

View
Chong chóng điện gió

Chong chóng điện gió

View
3 wind turbines

3 wind turbines

View
Chong chóng điện gió

Chong chóng điện gió

View
3 chiếc chong chóng

3 chiếc chong chóng

View
Điện gió Đầm Nại

Điện gió Đầm Nại

View