Góc Nguyễn Huệ với con đường nhỏ nhỏ tên gì quên rồi.