Một người mua hàng đang xem bao bì trong một siêu thị.