Piece of cake

Piece of cake

Bạn có muốn xem hướng dẫn làm bánh kẹp?

- "Piece of cake. Dễ như làm bánh. Cần gì hướng dẫn"

Nhưng sao lại đứng suy tư lâu thế cô gái. :D