A man running up a rock stone hill

A man running up a rock stone hill

Người đàn ông chạy lên một đồi đá.