A notary working on a document

A notary working on a document

A notary is performing acts in a legal contract, witnessing all-party signatures on documents.

Công chứng viên đang kiểm tra, điền thông tin, chữ ký và lăn tay trên một bản hợp đồng công chứng.

Camera: Apple-iPhone 13 Pro Max
Focal: 5.7 mm @ f1.5
ISO: 64
Shutter Speed: 1/100