Một cái bảng đèn có rất nhiều thương hiệu trên đó.