Một chiếc thuyền thúng trên bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng.