Nhượng quyền thương hiệu cơm gà của thầy Đỗ Duy Thanh.