Green Traffic Light

Green Traffic Light

Đèn xanh. Đèn giao thông.