Hoa Đào Tết

Hoa Đào Tết

Pinky Cherry Blossom.

Camera: Apple-iPhone 13 mini
Focal: 5.1 mm @ f1.6
ISO: 50
Shutter Speed: 1/100