Hoa phượng

Hoa phượng

Hoa phượng đầu hè và một con diều bảy màu mắc kẹt trên cây.