Kệ khô và kệ nước bên trong một cửa hàng Circle K.