Không được rẽ trái

Không được rẽ trái

Biển báo giao thông "Không được rẽ trái".

#traffic_sign