Chương trình trưng bày ngoài trời, kích hoạt thương hiệu của Milo.