Bảng quảng cáo ngoài trời của một dự án bất động sản.