Sen này là sen gì quên rồi, nhưng lá rất to, một người có thể ngồi lên được.