Trụ quảng cáo ngoài trời tại một giao lộ

Trụ quảng cáo ngoài trời tại một giao lộ

loading
Info

Dường như trụ quảng cáo điện tử đã thay thế cho billboard tryền thống đang tháo dỡ phía sau.