Tag: quay phim

Taking photo by phone

Taking photo by phone

View
A camera is shooting

A camera is shooting

View
Quay phim bằng điện thoại

Quay phim bằng điện thoại

View
Quay phim show diễn ánh sáng

Quay phim show diễn ánh sáng

View
Du khách quay phim tại Grand World

Du khách quay phim tại Grand World

View
Điện thoại quay phim

Điện thoại quay phim

View
Tòa lâu đài trong một góc nhìn của camera

Tòa lâu đài trong một góc nhìn của camera

View
Video-shoot of an e-learning course

Video-shoot of an e-learning course

View