Chuông “Đại hồng chung Thăng Long linh tự”
Posts

Chuông “Đại hồng chung Thăng Long linh tự”

loading
Info

Chuông “Đại hồng chung Thăng Long linh tự” tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.